Infographic - Cần lưu ý gì khi tổ chức sự kiện tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng?

ĐNO - Tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 2-1-2024 đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý các sự kiện được tổ chức tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và tổ chức, cá nhân muốn tổ chức sự kiện tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cần nắm những lưu ý dưới đây.

 THU DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.