Infographic - Năm 2025, kinh tế biển đặt mục tiêu đóng góp 10% GRDP thành phố

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố. Trong đó đề ra mục tiêu đóng góp của các ngành kinh tế thuần biển vào tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 10% vào năm 2025 và 15% vào năm 2030.

 Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.