Infographic - Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 2-2024

ĐNO - Trong tháng 2-2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: quy định mức thu phí sử dụng đường bộ mới; điều kiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam; quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay...

Đồ họa: MAI ANH 

;
;
.
.
.
.