Đà Nẵng có nhiều thuận lợi để thu hút đầu tư

.
.
.
.
.
.