Đà Nẵng tiếp tục tinh giản biên chế trong năm 2019

.

ĐNO - Chiều 19-12, kỳ họp thứ 9, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2019 của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, số lượng biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2019 của thành phố Đà Nẵng là 1.924 người, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 176 người.

Về tổng số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập là 17.886 người (giảm 59 người so với năm 2018), hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 674 người (giảm 44 người so với năm 2018).

Tổng biên chế, lao động giao đối với các hội là 81 người (biên chế) và 28 người (hợp đồng lao động).

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng đề xuất xã hội hoá, chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính của một số đơn vị sự nghiệp công lập từ cơ chế ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ sang tự chủ một phần và tự chủ hoàn toàn hoặc chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

TRÂM ANH

;
;
.
.
.
.
.