Đã hỗ trợ hơn 127 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do Covid-19

.

ĐNO - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo về kết quả chi trả cho người dân gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn thành phố, tính đến ngày 25-8.

Theo đó, đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4 của Thủ tướng Chính phủ:

Tổng số đối tượng chi trả 116.966 người, với tổng kinh phí 124.251.600.000 đồng. Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng: đã chi 14.045/14.045 người, với tổng số tiền là 21.067.500.000 đồng.

Đối tượng bảo trợ xã hội: đã chi 26.560/26.605 người, với tổng số tiền 39.827.500.000 đồng, còn 45 trường hợp đã gửi thông báo nhiều lần nhưng chưa nhận do ra khỏi thành phố chưa về nhận.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: đã chi 52.763/52.772 người, với tổng số tiền 39.572.250.000 đồng, còn 9 trường hợp do ra khỏi thành phố chưa về nhận.

Người lao động: 23.598 người đã có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả với tổng số tiền 23.784.350.000 đồng; trong đó đã chi trả cho 18.761 người với số tiền 19.045.500.000 đồng, đạt khoảng 80% tổng số lượng người và số tiền được chi trả.

Đối tượng đặc thù của thành phố theo Nghị quyết 298/NQ-HĐND ngày 22-5-2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng:

Tổng số đối tượng 2.528 người với tổng kinh phí 3.240.000.000 đồng. Trong đó, đối tượng người có công cách mạng đã chi 191/191 người, với kinh phí là 289.000.000 đồng. Người lao động (giáo viên, nhân viên..): đã chi 595 người, với kinh phí 591.000.000 đồng.

Đối tượng xã hội khác: đã chi 1.742/1795 người, kinh phí 2.360.800.000 đồng, còn 53 trường hợp đã gửi thông báo nhiều lần nhưng chưa nhận do đi khỏi thành phố chưa về.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.