Tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

.

Ngày 21-1, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ vừa qua, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Cùng với sự kiện Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử lần này là cuộc vận động chính trị và đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. “Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định cuộc bầu cử lần này là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và địa phương cũng đã khẩn trương triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định...

Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội XIII của Đảng đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch, vững mạnh, nhất là trong việc lựa chọn được những cán bộ thật sự xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực... “Nói như thế để càng thấy rõ rằng ý nghĩa rất quan trọng của cuộc bầu cử lần này, chúng ta phải tổ chức và chuẩn bị tiến hành làm sao cho thật sự dân chủ, đoàn kết và chọn ra được những đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trương Hòa Bình quán triệt Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hướng dẫn về công tác nhân sự ứng cử. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung...

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng công tác bầu cử

Ngày 21-1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 (viết tắt là Ủy ban bầu cử thành phố) Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban bầu cử thành phố để phân công nhiệm vụ cho các thành viên; phổ biến nhiệm vụ theo kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban bầu cử thành phố.

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, các thành viên Ủy ban bầu cử tập trung nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan đến công tác bầu cử. Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử thành phố) hoàn thiện kế hoạch triển khai công tác bầu cử; ban hành lịch trình công tác bầu cử kèm theo kế hoạch. Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch giám sát Ủy ban bầu cử, có kế hoạch tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử đối với những cơ quan liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, Thường trực HĐND thành phố tập trung xây dựng báo cáo cho Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng phân bổ về số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố. Ban Tổ chức Thành ủy có trách nhiệm phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Thường trực HĐND thành phố để dự kiến nhân sự phục vụ cho công tác bầu cử.

Theo dự kiến, việc ứng cử và các hội nghị hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố khóa X lần thứ nhất phải tổ chức chậm nhất đến ngày 17-2-2021; hội nghị hiệp thương lần thứ hai chậm nhất đến ngày 19-3-2021; hội nghị hiệp thương lần thứ ba chậm nhất đến ngày 18-4-2021. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử phải được công bố chậm nhất là ngày 28-4-2021; danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X công bố chậm nhất là ngày 3-5-2021. Đến nay, huyện Hòa Vang và 11 xã thuộc huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.  

Ngoài ra, phiên họp cũng thông qua các nội dung về lập và niêm yết danh sách cử tri; vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; việc tổ chức bầu cử; công bố kết quả bầu cử; xác nhận tư cách người trúng cử và tổng kết cuộc bầu cử.

ĐẶNG NỞ - TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.