Nhân sự mới

.

Ngày 30-8, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự của các vụ, cục, đơn vị theo Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 ngày 12-7-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Định, Vụ trưởng Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Quản trị III; ông Nguyễn Lê Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Quản trị III.

Cục Quản trị III, Văn phòng Quốc hội được thành lập trên cơ sở chuyển và nhập nhà khách Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng vào Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên, có trụ sở đóng tại thành phố Đà Nẵng. Được biết, việc ban hành Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.