Chính trị - Xã hội

Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao

13:43, 26/09/2022 (GMT+7)

Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, thành phố đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Biên chế các cơ quan, đơn vị giảm, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, số lượng biên chế các cơ quan, đơn vị giảm mạnh, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên. Trong ảnh: Cán bộ  bộ phận “Một cửa” quận Thanh Khê làm thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: NGỌC PHÚ
Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, số lượng biên chế các cơ quan, đơn vị giảm mạnh, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên. TRONG ẢNH: Cán bộ bộ phận “Một cửa” quận Thanh Khê làm thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Bá Sơn cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Kế hoạch số 03-KH/TU và phê duyệt 25 đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; ban hành Công văn số 2158-CV/TU về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021.

Trên cơ sở các chủ trương về tinh giản biên chế của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch, đề án, trong đó phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý (22 sở, ngành; 7 quận, huyện và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc). Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố xây dựng đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; trong đó, quy định cụ thể tinh giản biên chế tối thiểu 10% trên tổng biên chế được giao tính từ đầu năm 2015.

Nhờ vậy, năm 2015, biên chế, người hưởng lương ngân sách Nhà nước của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố là 1.215 người, đến hết năm 2021 còn 861 người, giảm 354 người. Đối với biên chế công chức hành chính và viên chức sự nghiệp thuộc khối chính quyền thành phố, từ 2.061 người (năm 2014) giảm còn 1.779 biên chế, đạt tỷ lệ 10,4% (năm 2021). Trong khi đó, số lượng người làm việc làm cơ sở tính tỷ lệ tinh giản biên chế của thành phố là 19.743 chỉ tiêu, đến năm 2021 còn 17.427 chỉ tiêu, giảm 2.316 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 11,7%.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Hải Châu Phan Văn Tân cho biết, tính đến 30-6-2021, tổng số biên chế thực tế tại các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của quận là 56 người, giảm 21 người (tỷ lệ 27,2%) so với năm 2015. Đối với biên chế các cơ quan của Nhà nước, trong đó biên chế hành chính giảm 43 người (tỷ lệ 28,6%); số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 1 người (3,23%); số người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường giảm 122 người (56,58%).

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Thị Thanh Duyên cho biết, sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, quận giảm 20 biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đối với biên chế hành chính Nhà nước, giảm 13 người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Đội ngũ cán bộ cấp phường giảm 15 người, giảm 28 người hoạt động không chuyên trách ở phường, giảm 169 người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố…

Chất lượng cán bộ ngày càng nâng lên

Ông Nguyễn Bá Sơn cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt 22 đề án danh mục vị trí việc làm của các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy khối. Trong 22 cơ quan, đơn vị xây dựng danh mục tạm thời có 252 vị trí việc làm và có 828 người làm việc. Trong khi đó, UBND thành phố phê duyệt đề án vị trí việc làm của 29 cơ quan, địa phương, gồm có 41 vị trí việc làm nhóm lãnh đạo, quản lý; 191 vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành, 16 vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và 11 vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Đối với đơn vị sự nghiệp, tính đến nay, 100% đơn vị đã được phê duyệt đề án vị trí việc làm (đơn vị sự nghiệp của 19 sở, ngành và 8 quận, huyện) với tổng số vị trí việc làm là 1.991 vị trí, trong đó khối sở, ngành 1.658 vị trí và khối quận, huyện 333 vị trí. Để phù hợp với bối cảnh thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, UBND thành phố phê duyệt đề án vị trí việc làm của UBND các phường (45/45 phường, đạt tỷ lệ 100%).

Bà Lê Thị Thanh Duyên nhìn nhận, sau khi cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của quận Ngũ Hành Sơn ngày càng nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng nên số lượng cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ngày càng tăng, gắn với nhu cầu phát triển của quận. Trong khi đó, xuất phát từ quan điểm chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ kế cận, dự nguồn, từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê cử 212 lượt cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng các lớp do Trung ương, thành phố tổ chức; tổ chức 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng tại quận cho 887 lượt cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận tham gia học tập từ nguồn ngân sách của quận.

NGỌC PHÚ

.