Chính trị - Xã hội

Tăng cường công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

13:46, 26/09/2022 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 5-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, Quận ủy Hải Châu lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, UBND quận, Mặt trận, hội đoàn thể quận thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; qua đó góp phần bảo đảm nhu cầu thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Trung tá Hồng Minh Hiển, Đội trưởng Đội 1, Phòng Phong trào, Công an thành phố tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em tại phường Nam Dương. Ảnh: DIỆP NHƯ
Trung tá Hồng Minh Hiển, Đội trưởng Đội 1, Phòng Phong trào, Công an thành phố tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em tại phường Nam Dương. Ảnh: DIỆP NHƯ

Xây dựng, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu đã ban hành các quyết định, quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Quận ủy và chỉ đạo các phường, tổ chức cơ sở Đảng có đông đảng viên xây dựng đội ngũ này ở cấp mình. Nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng đội ngũ báo cáo viên Quận ủy là 28 đồng chí (tính đến ngày 30-7-2022). Ngoài ra, Quận ủy đã thành lập Tổ báo cáo viên thường trực gồm 6 đồng chí; cử đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tham gia và được công nhận là Báo báo viên Thành ủy, tham dự các hội nghị cung cấp thông tin, định hướng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức và có thêm điều kiện triển khai kịp thời, nhanh chóng các yêu cầu nhiệm vụ được giao tại địa phương.

Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các cấp ủy Đảng đã chú trọng kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy, tuyên truyền viên cơ sở. Đảng ủy các phường đã bố trí cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo trực tiếp tham mưu hoạt động báo cáo viên và công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, củng cố đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy hợp lý về số lượng, bảo đảm về tiêu chuẩn…

Nhiều năm liền, quận Hải Châu tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp quận, qua đó, đội ngũ báo cáo viên được bồi dưỡng những kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, nhất là phương pháp, kỹ năng khai thác, tổng hợp thông tin, diễn đạt, trình bày vấn đề được nâng cao. Bên cạnh đó, qua các hội nghị, việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở luôn có sự đổi mới về hình thức.

Đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin cơ sở

Bà Hoàng Giang Yên Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ quận đến phường; chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng toàn diện, thiết thực… Ngoài ra, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND 13 phường triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận về công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, đầu tư hoạt động Trang thông tin điện tử quận, phường, các trang, nhóm mạng xã hội của địa phương, đơn vị; phát huy hệ thống tuyên truyền thông tin cơ sở, nhất là tuyên truyền bằng xe, loa lưu động, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến nhân dân. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn quận lập các trang mạng xã hội (zalo, facebook…) để thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền số được quận triển khai quyết liệt.

Cấp ủy từ quận đến cơ sở thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở và tuyên truyền bám sát Chỉ thị số 07-CT/TW, tập trung đổi mới và nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả trong công tác chính trị, tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp trong từng giai đoạn và đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; kịp thời cung cấp những thông tin có định hướng của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Quận ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 quận để thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả, không để xảy ra những vấn đề phức tạp, phát sinh “điểm nóng” từ cơ sở...

Trong thời gian đến, Quận ủy Hải Châu tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, các ngành về vị trí, vai trò của công tác thông tin cơ sở; phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi Chỉ thị số 07-CT/TW, Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg đến nhân dân trên địa bàn quận; tập trung khắc phục tình trạng thiếu sáng tạo, đơn điệu, một chiều và thực hiện thường xuyên phương châm: thông tin hai chiều, kích thích tư duy, tạo không khí hứng khởi, đồng cảm và tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên với người nghe; hướng mạnh về cơ sở. Bên cạnh đó, ứng dụng sáng tạo, hiệu quả công nghệ thông tin và các phương tiện hỗ trợ trong quá trình hoạt động; thường xuyên rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chú trọng bản lĩnh chính trị lẫn năng lực chuyên môn của từng báo cáo viên...

DIỆP NHƯ

.