Nhanh hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn khi thực hiện cải cách hành chính trong cấp ủy, tổ chức Đảng

.

ĐNO - Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Sau 3 năm triển khai, với những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng thành phố.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Đó là ghi nhận của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố giai đoạn 2020-2025, công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng diễn ra vào sáng 25-5.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã có nhận thức đầy đủ hơn, tổ chức triển khai chỉ đạo quyết liệt hơn và có những sản phẩm cụ thể, đưa đề án vào trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, tồn đọng, như còn khoảng cách trong công tác cải cách hành chính trong khối đảng với khối hành chính; tính liên thông toàn hệ thống còn thiếu;...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, rà soát, sơ kết lại để thực hiện tốt hơn các đề án trong thời gian đến. Trong đó, gắn công tác cải cách hành chính trong đảng hiện nay với việc phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm, khát vọng, động lực làm việc, tinh thần quyết liệt trong tham mưu xử lý công việc của cán bộ, công chức trong khối đảng; xác định rõ tinh thần của cải cách hành chính trong đảng quan trọng nhất là tinh gọn bộ máy gắn với hiệu lực hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt phương châm nhanh hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp trong tất cả các khâu và thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Việc tham mưu quy trình bảo đảm tính đồng bộ, không chồng chéo, tăng cường chuyển đổi số, nghiên cứu thêm phần mềm hỗ trợ công việc chuyên môn. 100% văn bản phải được rà soát chuẩn hóa, văn bản mật được lưu trữ đúng quy định. Thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra trong công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin.

Các cơ quan liên quan duy trì hệ thống hội nghị trực tuyến; nâng cấp hệ thống đường truyền mạng internet của cơ quan khối đảng; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phụ trách trực tiếp nhiệm vụ lưu trữ, văn thư, công nghệ thông tin.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, sử dụng ngân sách địa phương phù hợp; tăng cường quán triệt ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động; tổ chức phong trào thi đua tạo điểm nhấn và làm cơ sở để đánh giá; người đứng đầu phải có trách nhiệm nêu gương, đi đầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Văn phòng Thành ủy có trách nhiệm đôn đốc tiến độ; khẩn trương thành lập tổ công tác để xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cơ quan Đảng và Mặt trận, hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, hoàn thành trong tháng 10-2023; tập trung rút ngắn thời gian chuyển văn bản để tiết kiệm thời gian giải quyết công việc.

Các địa phương, đơn vị rà soát cơ sở vật chất để đề xuất mua sắm thêm trang thiết bị, bảo đảm phục vụ tốt công việc tại đơn vị; đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ, bảo vệ bí mật Nhà nước; lưu ý kiểm tra, hậu kiểm tra, tái giám sát.

Theo báo  cáo, sau 3 năm triển khai, Ban Thường vụ Thành ủy đã quán triệt, phổ biến và cụ thể hóa bằng nhiều văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025 gắn với công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò, nêu gương của người đứng đầu địa phương, đơn vị.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo của Đảng từng bước được chuẩn hóa, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới cách quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường hình thức trực tuyến trong xử lý công việc, hội họp.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng được triển khai sâu rộng, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, giúp thúc đẩy công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được chú trọng, bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác văn thư, lưu trữ được tăng cường, đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả việc gửi, nhận, xử lý văn bản; chú trọng chỉ đạo việc chỉnh lý, số hóa tài liệu nộp vào kho lưu trữ Thành ủy theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trong các cơ quan đảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, như kết quả triển khai cải cách thủ tục hành chính trong Đảng còn khiêm tốn, chưa đồng bộ so với cải cách hành chính trong khối chính quyền.

Các mô hình mới, cách làm hiệu quả còn ít, chưa tạo được sự khác biệt, đột phá, chưa được phổ biến, nhân rộng. Việc xử lý văn bản qua mạng internet chưa thật sự đáp ứng như kỳ vọng; công tác theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo kết luận, chỉ đạo tại một số đơn vị chưa bài bản, chưa thường xuyên, chưa kịp thời và gây sót việc.

Về công tác văn thư, lưu trữ, một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa kịp thời cập nhật, thực hiện đầy đủ các quy định mới về công tác văn thư, lưu trữ.

Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, một số hệ thống thông tin dùng chung do Trung ương chuyển giao chậm được triển khai, hiệu quả chưa cao, thiếu sự liên kết đồng bộ; Chương trình Quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên đang sử dụng hiện nay còn một số lỗi trong kết nối dữ liệu đảng viên và biểu mẫu phục vụ công tác thống kê, báo cáo.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.