Lập đề án khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

.

Sở Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, điều kiện sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết là tài sản được đầu tư xây dựng để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước nhưng chưa sử dụng hết công suất, hoặc tài sản được đầu tư xây dựng theo dự án được phê duyệt để kinh doanh, cho thuê mà không do ngân sách Nhà nước đầu tư; yêu cầu không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao.

Nếu đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập đề án theo mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017 trong đó trình bày rõ các nội dung: sự cần thiết, sự phù hợp của đề án với chức năng của đơn vị; thời gian kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; phương thức cho thuê; hình thức thanh toán; lựa chọn đối tác, hình thức sử dụng quản lý và sử dụng tài sản công để liên doanh; xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết và các chi phí có liên quan; phương án tài chính bao gồm chi phí, phân bổ doanh thu, các khoản thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh, cho thuê.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích