Triển khai đề án Phát triển kinh tế ban đêm tại Đà Nẵng

.

Sở Du lịch thành phố vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về việc triển khai đề án Phát triển kinh tế ban đêm tại Đà Nẵng.

Theo đó, Sở Du lịch được giao nhiệm vụ là đơn vị thường trực, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án Phát triển kinh tế ban đêm tại Đà Nẵng. Sở đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, xây dựng kế hoạch nội dung chi tiết triển khai đề án Phát triển kinh tế ban đêm tại Đà Nẵng trong phạm vi quản lý ngành hoặc chủ động lồng ghép các nhiệm vụ thường xuyên, hằng năm của đơn vị để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Được biết, UBND thành phố đã có Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 28-9-2020 về việc ban hành đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Đà Nẵng” do Sở Du lịch Đà Nẵng là đơn vị chủ trì. Mục tiêu của đề án là ưu tiên khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm theo đặc thù riêng và tình hình thực tế của Đà Nẵng nhằm tận dụng tối đa cơ hội mới cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Đồng thời hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn và sinh hoạt bình thường của người dân; hình thành và đầu tư phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó lan tỏa phát triển các ngành kinh tế khác, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.