Kinh tế

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

08:33, 10/05/2022 (GMT+7)

Ngày 9-5, Sở Xây dựng triển khai kế hoạch của UBND thành phố về “Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Đối tượng tham gia gồm các cơ sở sản xuất ngành xây dựng, doanh nghiệp Đà Nẵng hoạt động nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng; các tổ chức thực hiện thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng.

Sở Xây dựng phổ biến công văn của Sở Khoa học và Công nghệ về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sở khuyến khích doanh nghiệp ngành xây dựng đăng ký thực hiện để nhận hỗ trợ chính sách về khoa học và công nghệ; áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất (năng suất dịch vụ công, năng suất xanh, năng suất bền vững); hỗ trợ sản xuất theo hướng năng suất, chất lượng kết hợp nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực…; thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp…

    NAM PHƯƠNG

.