Kết quả thực hiện trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020

ĐNO - Lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong 5 năm 2015-2020 được thành phố quan tâm đầu tư phát triển; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao với nhiều đổi mới trong công tác quản lý, dạy và học ở các bậc học, ngành học.

Đồ họa: MAI ANH - THU HOA 

;
;
.
.
.
.