5 dịch vụ công trực tuyến của gói hỗ trợ Nghị quyết 68

ĐNO - Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,  Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, tích hợp cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồ họa: MAI ANH - H.N 

;
;
.
.
.
.