Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

ĐNO - Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2023 đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, gồm: tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 4.400 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) 4,5%.

Đồ họa: QUANG THẢO - P.TRÀ

;
;
.
.
.
.