Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Chiến lược đề ra 5 nhóm mục tiêu đến năm 2025, gồm: cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội; huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội; vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan Nhà nước; giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia, với các chỉ tiêu cần đạt là đưa Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số tổng thể, chỉ số tham gia điện tử và chỉ số dữ liệu mở.

Tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở mức độ cao trên thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu theo xếp hạng của Liên Hiệp Quốc. Chính phủ số sẽ chuyển đổi cách thức phục vụ người dân để nâng cao mức độ hài lòng; giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Các nhiệm vụ trọng tâm quốc gia được đề ra trong chiến lược bao gồm: hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng số (hạ tầng mạng, nền tảng điện toán đám mây Chính phủ); phát triển các nền tảng số và hệ thống quy mô quốc gia; phát triển dữ liệu số quốc gia; phát triển các ứng dụng, dịch vụ quốc gia và bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia. Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện quy chế, quy định; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng, hệ thống; phát triển dữ liệu; phát triển các ứng dụng, dịch vụ số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

KHANG NINH

;
;
.
.
.
.
.