Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu cơ bản năm 2022, 100% các đối tượng nhà ở cá nhân, hộ gia đình và trụ sở cơ quan, tổ chức được gắn địa chỉ số; 100% chủ sở hữu và người quản lý các đối tượng trên được thông báo thông tin mã địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; có ít nhất một ứng dụng bản đồ số được đưa vào sử dụng.

Chỉ tiêu đến năm 2025, 100% các đối tượng còn lại gồm: các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội, các công trình giao thông, xây dựng, các khu, phân khu, lô đất, thửa đất, các đối tượng khác được gắn địa chỉ số, phù hợp với lộ trình đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, hướng đến năm 2030.

Các nội dung triển khai gồm: tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia trên địa bàn thành phố; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về nền tảng địa chỉ số quốc gia.

MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.