Infographic - Phương án tổ chức lãnh thổ nông thôn và quy hoạch huyện Hòa Vang

ĐNO - Phương án tổ chức lãnh thổ nông thôn và quy hoạch vùng huyện Hòa Vang đã được quyết định tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký.

THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.
.