Infographic - Năm 2024, thành phố có 19.554 biên chế công chức, viên chức

ĐNO - HĐND thành phố vừa ban hành nghị quyết về biên chế của thành phố Đà Nẵng năm 2024. Theo đó, thành phố có 19.554 biên chế công chức, viên chức.

Đồ họa: MAI ANH

;
;
.
.
.
.