Infographic - Lựa chọn nhà đầu tư trên 3.500 căn hộ nhà ở xã hội

ĐNO - UBND thành phố ban hành các Quyết định số 2758/QĐ-UBND, số 2759/QĐ-UBND và số 2760/QĐ-UBND phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm của các nhà đầu tư để thực hiện 3 dự án xây dựng nhà ở xã hội với tổng số lượng trên 3.500 căn hộ; tổng vốn đầu tư 4.486 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư.

Đồ họa: MAI ANH

;
;
.
.
.
.