Đà Nẵng: Tuyên truyền người dân tập thể dục tại nhà

.
.
.
.
.
.