Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

.

Việc kiên định, đấu tranh bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội luôn được Tổng cục Chính trị chỉ đạo sát sao, bằng những giải pháp căn cơ và đạt được kết quả quan trọng

Đoàn đại biểu Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đồng hành và là một bộ phận cấu thành quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, 75 năm qua, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh chính trị, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị - cơ sở quan trọng hàng đầu để nâng cao sức mạnh chiến đấu.

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị và thực hiện các mặt công tác khác, việc kiên định, đấu tranh bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội luôn được Tổng cục Chính trị chỉ đạo sát sao, bằng những giải pháp căn cơ và đạt được kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Nhận diện rõ quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch

Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, Quân đội Việt Nam luôn mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; luôn kiên định, tuyệt đối trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề quân sự, quốc phòng.

Lịch sử Tổng cục Chính trị gắn liền với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực tiễn 75 năm qua, Tổng cục Chính trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư - trực tiếp, thường xuyên là Quân ủy Trung ương về chủ trương, biện pháp chỉ đạo tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo; nhằm giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định những năm qua, cùng với các cấp, các ngành, Tổng cục Chính trị luôn chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị.

Cán bộ, chiến sỹ của Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và giáo dục, rèn luyện, lấy chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị không từ thủ đoạn để tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức ngày càng trắng trợn, tinh vi, thâm độc hơn, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Theo nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch không nằm ngoài sự chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Các thế lực thù địch xác định Quân đội là một trong những trụ cột trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng, do đó, chúng tìm mọi cách tác động, tiến công quyết liệt, hết sức thâm độc.

Để thực hiện được mục tiêu đó, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, cương lĩnh của Đảng... nhằm làm cho một bộ phận cán bộ, chiến sĩ từng bước phai nhạt, dẫn đến xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa,” thiếu niềm tin, phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội...

Ngoài các thủ đoạn trên, các lực lượng phản động bên ngoài còn tập trung đả kích, xuyên tạc Đảng không mạnh dạn cải cách thể chế chính trị, hạn chế dân chủ, hạn chế tự do báo chí, tự do sáng tác phê bình...

Từ thực tiễn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Đảng và Quân đội ta đã xác định phòng, chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng nhằm từng bước làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá; đồng thời không ngừng củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng nói chung và trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội nói riêng, trong đó Tổng cục Chính trị với tư cách như một ban của Đảng là cơ quan chỉ đạo tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những năm qua, Tổng cục Chính trị đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức đồng bộ các giải pháp cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức, phương tiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Công tác giáo dục chính trị được đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự, quốc phòng của Đảng; những kiến thức cơ bản về văn hóa-xã hội, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị; đồng thời nhận diện rõ quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, bản chất khoa học của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại tướng Lương Cường trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Chính trị. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)
Đại tướng Lương Cường trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Chính trị. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Tổng cục Chính trị thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng lực lượng nòng cốt (lực lượng 47) và tổ chức nhiều hoạt động, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch.

Nhiều website, blog của tổ chức, cá nhân phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền, phê phán quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí Quân đội đã tích cực mở các chuyên trang, chuyên mục, với nhiều bài viết sắc sảo, mang tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục, nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo dư luận...

Từng bước làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá

Bước vào thời kỳ mới, cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ngày càng phức tạp, quyết liệt hơn. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, để góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, Quân đội nói chung và Tổng cục Chính trị nói riêng cần chú trọng hai nhóm giải pháp chủ yếu gồm “xây” và “chống.”

Quân đội cần tập trung xây dựng nội bộ, trước hết là các tổ chức Đảng trong Quân đội và hệ thống chỉ huy vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ;” chú trọng xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình;” nhận thức rõ tính chất nguy hại của biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội.

Đối với nhóm giải pháp “chống,” Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đề xuất bốn giải pháp chủ yếu, trong đó nổi bật có việc tổ chức bồi dưỡng lực lượng kiêm nhiệm chuyên trách chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, từng bước cùng các lực lượng của Đảng, Nhà nước có biện pháp kiểm soát tốt thông tin trên mạng xã hội, ngăn chặn có hiệu quả sự “thẩm thấu,” tiến công của các thế lực thù địch vào Quân đội.

Đồng thời, Quân đội cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời phản bác các quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái, cơ hội về chính trị, xét lại lịch sử, nhất là những quan điểm phủ nhận thành quả cách mạng, thành tựu đổi mới và xuyên tạc bản chất truyền thống của Quân đội; từ đó định hướng tư tưởng cho toàn quân.

Là một bộ phận của thế hệ trẻ cả nước, đã và đang đảm nhiệm những công việc khó khăn, vất vả, đầy gian khổ, hy sinh để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thế hệ trẻ trong Quân đội là lực lượng đông đảo, có tiềm năng lớn, là lực lượng dự bị hùng hậu của Đảng, lực lượng bổ sung, kế tục đội ngũ cán bộ cho Quân đội, luôn xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trên mọi mặt trận, làm lan tỏa, phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ.”

Dự báo thời gian tới, thanh niên Quân đội tiếp tục là đối tượng, mục tiêu mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo, kích động, chia rẽ. Mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là mạng xã hội, Internet sẽ tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm của thanh niên Quân đội nói riêng và công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay.

Xuất phát từ thực tế trên, trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, theo Thiếu tá Võ Thanh Sơn (Ban Thanh niên Trường Sỹ quan Chính trị), việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong Quân đội hiện nay càng trở nên bức thiết, trong đó cần thiết phải khẳng định, phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ của Quân đội.

Các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên Quân đội cần được tăng cường đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ vào việc mới, việc khó, những khâu yếu, mặt yếu ở đơn vị; triển khai có hiệu quả các phong trào như “Thanh niên tình nguyện,” “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”...

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần chỉ đạo, hướng dẫn tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xác định công tác xây dựng Đoàn là “xây dựng Đảng trước một bước;” qua đó giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú về phẩm chất, đạo đức, gắn bó với quần chúng, có trí tuệ, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm và dám dấn thân vào những công việc khó khăn, gian khổ, trở thành nguồn bổ sung sinh lực mới cho Đảng.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.