Khắc phục tư tưởng coi nhẹ công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

.

ĐNO - Ngày 23-2, phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC &CKCN) Đà Nẵng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy KCNC&CKCN Đà Nẵng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng, khắc phục tư tưởng coi nhẹ công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (giữa) phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Nội dung chính của buổi làm việc là Đoàn kiểm tra số 60 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về việc tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết quả thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 7-5-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng tại Đảng ủy KCNC&CKCN Đà Nẵng.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy KCNC&CKCN Đà Nẵng chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, khắc phục tư tưởng coi nhẹ công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Theo đó, Đảng ủy KCNC&CKCN cần kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kế hoạch số 17-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đấu tranh chống biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy KCNC&CKCN tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và Thông báo số 22-TB/TW ngày 11-4-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp; tăng cường và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng trong doanh nghiệp.

“Nâng cao nhận thức của cấp ủy cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp đối với công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân, phải làm cho các chủ doanh nghiệp thực sự thấy tổ chức Đảng là cần thiết và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp; gắn công tác vận động thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể với việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng ủy KCNC&CKCN chỉ đạo nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 08-10-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII), nhất là có biện pháp phù hợp khắc phục tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng.

Đề nghị Đảng ủy KCNC&CKCN rà soát Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 10-12-2020 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết năm 2021 của Thành ủy để xây dựng, bổ sung các kế hoạch cụ thể hóa các nội dung có liên quan.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13-01-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”.

Trong đó, xác định “Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là cơ sở quan trọng để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.