Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao

.

Ngày 8-10, tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố cho biết, trong 9 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, sự biến động về nhân sự chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị, song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở đã bám sát chủ trương của Thành ủy, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố, nỗ lực, khắc phục khó khăn, kịp thời tham mưu, triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố giao gắn với chủ đề của thành phố “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của các tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên...

Đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính tại Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng Covid-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.