Chủ động vận hành hồ chứa cắt, giảm lũ và bảo đảm cấp nước cho hạ du

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tổ chức điều hành vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ theo đúng quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tính toán quyết định phương án điều tiết; ban hành lệnh vận hành hồ kịp thời, đúng thời điểm và thông báo ngay cho các chủ hồ thực hiện cùng các đơn vị liên quan; kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực...

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ đối với các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa; nghiên cứu việc xây dựng phương án chủ động phòng, chống lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ, lụt trên địa bàn và vận hành các hồ trong tình huống xảy ra lũ, lụt bất thường ở hạ du; đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn dân cư, hạn chế thiệt hại.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam trong việc phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, các chủ hồ trên địa bàn và trên toàn lưu vực bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả cắt, giảm lũ và cấp nước hạ du theo quy định của quy trình liên hồ.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.