Hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới

.

ĐNO - Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Việc nghiên cứu, cụ thể hóa, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tại hội thảo khoa học “Hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới” do Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sáng 26-5 tại Đà Nẵng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng và GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng 93 năm qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ và coi đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất, đồng thời không ngừng phát huy dân chủ trong Đảng.

Trước yêu cầu tiếp tục “quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ” như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, việc nghiên cứu, cụ thể hóa, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, đối với thành phố Đà Nẵng, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngay sau khi có các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời, tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng tại Đảng bộ thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Qua tổng kết cho thấy việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quy chế làm việc nhận được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo bằng nguyên tắc, đề cao tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, trong tự phê bình và phê bình.

“Việc thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ đã giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết sát với tình hình thực tế. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, qua tổng kết, Đảng bộ thành phố rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Đó là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; làm rõ nội dung, yêu cầu của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tình hình mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc này; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong từng lĩnh vực, từng mặt công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung và tăng cường kiểm tra, giám sát quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó quy định rõ về thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo; mở rộng dân chủ đi đôi với củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung; giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đây là yếu tố then chốt, quyết định đến những kết quả đạt được của thành phố trong thời gian vừa qua.

Tin tưởng, kết quả của hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ mang tính lý luận và thực tiễn và là cơ sở, tiền đề phục vụ tham mưu, đề xuất với Trung ương những phương hướng, giải pháp hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới, góp phần tổng kết 40 năm đổi mới, sửa đổi và bổ sung Cương lĩnh chính trị, phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng đề nghị các đại biểu làm rõ nội dung, yêu cầu của việc hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc trong tình hình mới trên các lĩnh vực: công tác tổ chức - cán bộ, kiểm tra, nội chính, tuyên giáo, dân vận của Đảng, trong hoạt động bầu cử, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng.

Đồng thời, đưa ra các giải pháp cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ thành các nội dung quy định đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; nghiên cứu giải pháp nhằm đề cao, phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất giải pháp mở rộng dân chủ đi liền với tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; xây dựng cơ chế hữu hiệu để kiểm soát quyền lực theo hướng quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tập thể nhưng không ngừng đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; chủ động, kiên quyết đấu tranh hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ…

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.