Xử lý hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc xử lý hợp tác xã (HTX) không hoạt động, khó khăn trong giải thể. Theo đó, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai hướng dẫn các HTX trên địa bàn thực hiện giải thể đối với các HTX không hoạt động; nhanh chóng hỗ trợ các HTX thuộc diện vướng mắc xử lý, giải thể dứt điểm trong quý 3-2022. Công an thành phố có văn bản trả lời UBND các quận, huyện về việc hỗ trợ xác nhận HTX chưa đăng ký mẫu dấu để làm thủ tục giải thể HTX.

Cục Thuế thành phố có trách nhiệm tiếp tục phối hợp với UBND các quận, huyện hướng dẫn các HTX đang làm thủ tục giải thể trong việc xác nhận thuế, xử lý nợ thuế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính phối hợp với UBND các quận, huyện, các cơ quan thuế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, hướng dẫn xử lý các khoản nợ của HTX ngừng hoạt động.

Liên minh HTX thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các HTX đang làm thủ tục giải thể hoàn tất thủ tục, hoàn thành trong quý 3-2022. UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và gửi báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15-11-2022 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-11-2022.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.