Chính trị

Thông cáo báo chí cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 21-2-2024

19:02, 22/02/2024 (GMT+7)

ĐNO - Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 21-2-2024, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 14 để thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Kể từ sau Phiên họp thứ 6, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục được kiện toàn về nhân sự, cho 1 đồng chí thôi làm thành viên Ban Chỉ đạo (do điều chuyển vị trí công tác). Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu triển khai Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC ngày 22-11-2023;

Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện bổ sung các nội dung theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng các nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ,đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Chỉ đạo cấp ủy đảng các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; thực hiện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu thực hiện, giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ban hành kết luận điều tra đối với 5 vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố ban hành cáo trạng đối với 1 vụ án, Tòa án nhân dân thành phố đã xét xử 1 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự đã hoàn thành một số nội dung theo đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi tài sản theo các bản án của tòa án nhân dân các cấp đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ có liên quan đến thành phố; thực hiện cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp.

Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo tính đến tháng 2-2024; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định số 03-QĐ/BCĐTU ngày 15-3-2023 về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo thành phố theo Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đề nghị các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Thành ủy tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về công tác PCTNTC, nhất là kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại phiên họp thứ 25.

Các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố tiếp tục khắc phục các khó khăn, vướng mắc, có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc trong các giai đoạn tố tụng theo kế hoạch đã đề ra. Đổi mới công tác tuyên truyền về PCTNTC, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ,đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Cục Thi hành án dân sự thành phố phối hợp với các cơ quan đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ thuộc thẩm quyền của thành phố. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai kịp thời các chỉ đạo mới của Trung ương nhằm hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu đã đề ra.

BAN CHỈ ĐẠO THÀNH ỦY VỀ PCTNTC

.