Chính trị

Xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, có đạo đức trong sáng

07:51, 20/02/2024 (GMT+7)

Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hoài Nam cho biết, chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, có đạo đức trong sáng, có khát vọng cống hiến phát triển thành phố.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hoài Nam
Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hoài Nam.

* Những kết quả nổi bật trong thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua là gì, thưa ông?

- Những năm qua, cùng với các địa phương trong cả nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đi vào nền nếp và hiệu quả. Quá trình triển khai các chỉ đạo của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các mô hình, phần việc, phong trào đã có những chuyển biến tích cực, từ học tập sang làm theo và nhất là gắn với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để cán bộ, nhân dân thành phố phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhất là nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức nghiên cứu, biên soạn và ấn hành Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, làm tài liệu sử dụng của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

* Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung vào những vấn đề gì?

- Để công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng.

Trước hết, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với công tác bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu, giữ vai trò quyết định đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tổ chức quán triệt, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp trong bồi dưỡng, giáo dục, định hướng tư tưởng, nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU về “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về quan điểm chỉ đạo, xác định rõ cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phương pháp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, trước hết là động viên mọi người trong gia đình, người thân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các quy định của Trung ương và Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu.

* Nhằm thực hiện chuyên đề năm 2024, việc lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU rất quan trọng. Ông có thể nhấn mạnh thêm điều này?

- Phải khẳng định rằng, trong triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt yêu cầu chú trọng gắn với Chỉ thị số 34-CT/TU. Trong đó, cần chú ý nhận diện, kiểm điểm, đánh giá trên tinh thần phê bình và tự phê bình, “tự soi, tự sửa” để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và đẩy lùi tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, với 10 biểu hiện đã được Ban Thường vụ nhận diện rõ.

Qua đó, đòi hỏi các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kết hợp giữa xây và chống để chấn chỉnh, khắc phục, đẩy lùi tình trạng nêu trên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần quyết liệt thực hiện trong thời điểm hiện nay. Từ đó, tạo tâm thế mới, khơi dậy khát vọng phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Đi đôi với đó, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mọi cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận này với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc và nhận diện đúng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực, chủ động, thực hiện có hiệu quả quan điểm, phương châm, chủ trương, giải pháp của Đảng về đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Song song đó, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, góp phần giáo dục, chủ động ngăn ngừa vi phạm và cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe đối với mọi cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật Đảng, làm trong sạch đội ngũ. Vấn đề đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng, xử lý nghiêm minh những đảng viên thoái hóa về tư tưởng chính trị, vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, cố tình vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng cho việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên hiện nay, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

NGỌC PHÚ thực hiện

.