Chính trị

Phát động phong trào thi đua năm 2024

07:52, 20/02/2024 (GMT+7)

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; đề ra 10 nội dung yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Theo đó, các đơn vị, địa phương tổ chức phát động thi đua trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố và của đơn vị, địa phương; bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của thành phố, đồng thời đề ra các giải pháp, nội dung nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm và Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, khát vọng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích, tạo điều kiện và bảo vệ những cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các địa phương, đơn vị đề ra các giải pháp hiệu quả để khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu được giao; hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các dự án, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế của thành phố. Bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng công tác giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Các cơ quan, địa phương, cụm, khối thi đua tiến hành ký kết nội dung giao ước thi đua trên cơ sở cụ thể hóa các chỉ tiêu của thành phố liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương, cụm, khối thi đua; ban hành kế hoạch thi đua chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn đơn vị, địa phương về thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố...

T. HUY

.