Năm học 2022-2023: Năm trọng tâm của đổi mới giáo dục phổ thông

ĐNO - Sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, ngành giáo dục bước vào năm học 2022-2023 với một tâm thế mới, được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông.

Đồ họa: MAI ANH - P.TRÀ

;
;
.
.
.
.