Infographic - Một số chính sách có hiệu lực tháng 8-2023

ĐNO - Một số chính sách như: Tăng số lượng, thêm chức danh cán bộ, công chức cấp xã, tăng phí sát hạch bằng lái xe, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng... sẽ hiệu lực từ tháng 8-2023.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.