Infographic - Thí điểm đấu giá biển số ô-tô từ tháng 7-2023

ĐNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15-11-2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô-tô.

Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.