Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, dự báo tình hình thị trường nông sản

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn giao các sở, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện và các đơn vị thực hiện rà soát, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện đề án. Đồng thời kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đa ngành, cập nhật thông tin, dữ liệu liên quan, đáp ứng yêu cầu phục vụ phân tích, dự báo chuyên sâu, chính xác, kịp thời tình hình thị trường nông sản; tham mưu xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp, kết nối thông tin thị trường nông sản tại thành phố sau khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý Nhà nước chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (giai đoạn 2)…

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì nâng cấp, mở rộng trục tích hợp chia sẻ dữ liệu thành phố và kho dữ liệu dùng chung trong trường hợp cần thiết, bảo đảm kết nối, tích hợp, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa Trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp. Các quận, huyện phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thực hiện đề án; theo dõi tình hình thông tin thị trường nông sản trên địa bàn, định kỳ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi…

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.