Phấn đấu đến năm 2025, thành phố có ít nhất 75.000 nhân lực công nghệ thông tin

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2025.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông chiếm tối thiểu 10% GRDP thành phố; phấn đấu đưa tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt mức 3 doanh nghiệp/1.000 dân; có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm hoặc nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng/năm; có ít nhất 75.000 nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động phát triển kinh tế số; 100% công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Nhà nước, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ số, an toàn thông tin, chuyển đổi số hằng năm; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số; 90% người dân trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, ngân hàng...; 80% các trường trung học có chương trình tuyên truyền về công nghệ số, chuyển đổi số hằng năm; 50% các cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học đến THPT có tổ chức hoạt động giáo dục STEM/STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật và toán học) và kỹ năng số; triển khai thí điểm mô hình “giáo dục đại học số” tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.