Tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch về triển khai đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Theo đó, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Văn phòng sở, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường phối hợp kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu dân cư nhằm phục vụ việc xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường kết nối, tích hợp hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kết nối, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (về chủ sở hữu quyền sử dụng đất) và các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường khác (thông tin liên quan đến công dân); kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

KHÁNH HÀ

;
;
.
.
.
.
.