Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số

.

UBND thành phố vừa ban hành Công văn  số 6040/UBND-STTTT giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã đánh giá kết quả 1 năm triển khai chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể, rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch; thực hiện các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nghiên cứu ban hành và thực thi hiệu quả các chính sách để thực sự khuyến khích, tạo động lực cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; rà soát, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét triển khai thí điểm một số thủ tục hành chính bắt buộc chỉ tiếp nhận dưới hình thức trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy tương ứng với một số đối tượng phù hợp, khả thi.

Mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ quan Nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở và sử dụng dữ liệu số; mỗi người dân độ tuổi lao động có điện thoại thông minh, có tài khoản số, hồ sơ sức khỏe điện tử; mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tài khoản số và có sử dụng ứng dụng chuyển đổi số; có 3 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân; tỷ trọng kinh tế số đóng góp GRDP thành phố tối thiểu là 20%...

CHIẾN THẮNG

;
;
.
.
.
.
.