Infographic - Phương án phát triển hạ tầng văn hóa thành phố Đà Nẵng mới nhất

ĐNO - Phương án phát triển hạ tầng văn hóa thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được quyết định tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 THU DUYÊN - B.T

;
;
.
.
.
.
.