Tốc độ tăng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tháng 1 năm 2024

ĐNO - Năm 2024 là năm “tăng tốc” để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025.

 

 Đồ họa: HIỂU TÂM

;
;
.
.
.
.
.