Hội nghị thông báo kết quả hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

.

ĐNO - Chiều 11-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Hội nghị nghe thông báo kết quả hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tập trung vào tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2025;

báo cáo kết quả công tác phòng, chống Covid-19; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; quy định những điều đảng viên không được làm và báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị từ sau hội nghị Trung ương 3 đến hội nghị Trung ương 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Trong thời gian đến, công tác tuyên truyền tập trung vào quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống Covid-19 để thích ứng an toàn, sống chung với dịch; khôi phục, phát triển kinh tế; tăng cường công tác xây dựng Đảng; tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để chủ động, năng động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.