Những việc cần làm khi học sinh sốt, ho, khó thở tại trường học

.
.
.
.