Mục tiêu của Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025

ĐNO - Mục tiêu chung của Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được Chính phủ đưa ra là huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.