Infographic - Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục cho người mất tại Cổng dịch vụ công quốc gia

ĐNO - Theo Quyết định số 706/QĐ-BHXH ngày 19-5-2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ 15-6-2023, trình tự thực hiện TTHC liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng DVC quốc gia thực hiện tại cơ quan BHXH đối với người chết thuộc các trường hợp sau:

 Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.