Infographic - 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 7 tháng năm 2023

ĐNO - 7 tháng năm 2023, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Đồ họa: QUANG THẢO

;
;
.
.
.
.