Infographic - 5 tiêu chuẩn của thư viện đại học

ĐNO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học bao gồm: tài nguyên thông tin; cơ sở vật chất; thiết bị chuyên dùng; hoạt động thư viện; quản lý thư viện.

Theo Thông tư, mục đích áp dụng tiêu chuẩn thư viện đại học nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của thư viện đại học được quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Thư viện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.