Infographic - 8 trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe từ 15-8-2023

ĐNO - Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định các trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe (có hiệu lực từ 15-8-2023).

.

Đồ họa: QUANG THẢO 

;
;
.
.
.
.