Infographic - Đà Nẵng: Nghiêm cấm khai thác, tận thu cát, sỏi lòng sông tại các vị trí sạt, lở

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước, cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông trên địa bàn thành phố.

 

Đồ họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.