Infographic - Một số kết quả giáo dục trong năm học 2022-2023

ĐNO - Năm học 2022-2023, số học sinh THPT là 2.888.215, tăng 98.276 học sinh so với năm học 2021-2022; số học sinh THCS là 6.078.981, tăng 114.090 học sinh; chất lượng bậc học mầm non chuyển biến tích cực.

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.